dokładniejszy opis usługi

Przygotowanie i analiza umów

Dobrze sformułowana umowa to gwarancja powodzenia transakcji, czy poprawnie funkcjonującej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Z tego powodu, najistotniejszy jest etap jej formułowania i negocjacji. Strony często zapominają, że umowę należy przygotować na „złe czasy” i z uwzględnieniem okoliczności, które nie są brane pod uwagę w pierwszej kolejności. W efekcie, w przyszłości powstają pomiędzy nimi konflikty dotyczące interpretacji poszczególnych zapisów, czy w zakresie odpowiedzialności finansowej za poszczególne działania. 

Specjaliści naszej kancelarii, biorąc udział w negocjacjach dotyczących treści umowy, potrafią wykazać się wieloletnim doświadczeniem, które z jednej strony stanowi gwarancję bezpieczeństwa Klienta, a z drugiej strony pozwala na osiągnięcie kompromisu, który będzie akceptowalny dla obydwu stron umowy.

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie i analiza wszelkiego rodzaju umów oraz aneksów do nich m. in. pod kątem ryzyka ich zawarcia, możliwości ich wcześniejszego wypowiedzenia, konieczność ewentualnych zmian, sankcji,
 • tworzenie umów dla Klienta z jego kontrahentami z uwzględnieniem życzeń Klienta i zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa,
 • reprezentowanie Klienta podczas negocjacji treści umów,
 • analiza pod kątem odpowiedzialności strony przeciwnej i ewentualnej odpowiedzialności na drodze sądowej,
 • analiza możliwości rozwiązania / wypowiedzenia danej umowy. 

Przygotowujemy i analizujemy umowy dotyczące m.in:

 • stosunków najmu,
 • umów dzierżawy, 
 • umów deweloperskich,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • zarządzania nieruchomością,
 • robót budowlanych,
 • projektów architektonicznych,
 • stworzenia utworu i przeniesienia prawa autorskich,
 • cesji wierzytelności,
 • działów spadku, podziałów majątku,
 • współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
 • sporządzania umowy spółki,
 • przekształceń spółek prawa handlowego, 
 • zbycia przedsiębiorstwa, 
 • umów pożyczki.