Więcej o chronieniu danych osobowych

Informacja RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku informuję, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SOLVERS adres: ul. Działyńskich 6/3, 61-727 Poznań, 
 2. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
  1. umowa,
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora,
  3. Państwa zgoda,
  4. przepisy prawa.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. świadczenia i zarządzania udzielaniem usług,
  2. marketingu usług własnych administratora danych (bez profilowania),
  3. rozliczeń finansowych i windykacji,
  4. archiwizacji i statystyki,
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, takie jak obsługa klienta, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres biuro@kancelaria-solvers.pl
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, mogą się Państwo kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Poczty lub pocztą elektroniczną na adres: Administratora wskazany powyżej.
 9. Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.