Już nie 40 EURO, a nawet 100 EURO jako ryczałtowana rekompensata za opóźnienie w płatnościach handlowych

Już nie 40 EURO, a nawet 100 EURO jako ryczałtowana rekompensata za opóźnienie w płatnościach handlowych

WSTĘP

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) – Dz.U.2019.0.118 t.j. Do tej pory rekompensata za opóźnienie w płatnościach handlowych wynosiła 40 euro. Natomiast obecnie, na mocy znowelizowanej w/w ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) rekompensata za opóźnienie w płatnościach handlowych może to być nawet 70 lub 100 euro (w zależności od wysokości zadłużenia, o czym poniżej). Jest to o tyle dla przedsiębiorców istotne, że w dobie epidemii koronawirusa (COVID-19) liczy się każda złotówka.

W/w ustawa była częścią większej nowelizacji dotyczącej zminimalizowania zatorów płatniczych w gospodarce. Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie tzw. ustawa „antyzatorowa” –ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649). Ustawa wprowadza zmiany m.in. w: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o PIT, Ustawie o CIT, Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

WARUNKI

Zryczałtowanej rekompensaty za odzyskanie należności można żądać :

  • nawet gdy opóźnienie wyniosło tylko 1 dzień, oraz
  • nawet gdy nie dokonano zapłaty w terminie jedynie części należności.

Warunkiem nabycia prawa rekompensaty za opóźnienie od dłużnika jest to, że:

  • wierzyciel spełnił swoje świadczenie czyli np. wykonał usługę, oraz
  • wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie czyli np. upłynął termin zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą VAT, oraz
  • transakcja (umowa) jest transakcją handlową tj. umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług i której strony prowadzą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje od dłużnika rekompensata za opóźnienie w płatnościach handlowych co do zasady w wysokości 40 euro. Wyższa kwota tj. 70 euro przysługuje, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000,00 złotych, ale niższa niż 50.000,00 złotych. Kwota 100 euro, będzie się należała, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000,00 złotych.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą, równowartość rekompensaty za opóźnienie w płatnościach handlowych ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Niezależnie od roszczenia o zryczałtowaną rekompensatę za opóźnienie w zapłacie od dłużnika, wierzyciel może domagać się niezależnie odsetek za opóźnienie czy innych kosztów odzyskania należności.

O autorze:

Marcin Wika

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, prawem pracy, prawem handlowym, prawem rynków kapitałowych, i prawem podatkowym.

Współpracuje z klientami z branży budowlanej, inwestycyjnej, architektonicznej, handlowej, kosmetycznej, medycznej, farmaceutycznej, windykacyjnej, usługowej i produkcyjnej.

tel: +48 696 485 882 | mail: m.wika@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *