Podział majątku przy rozwodzie – Dowiedz się o nim wszystkiego oraz sprawdź dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika

Podział majątku przy rozwodzie – Dowiedz się o nim wszystkiego oraz sprawdź dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika

Podział majątku to jeden z najtrudniejszych momentów rozwodu. Często byli małżonkowie często nastawieni do siebie niechętnie muszą podzielić się tym, czego dorobili się w trakcie trwania małżeństwa. Dodatkowo dochodzące kwestie prawne jeszcze bardziej komplikują tę sprawę, a wiele pytań, czy niewiadomych pojawia się już przy poruszeniu tego tematu. W tym tekście przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje o podziale majątku przy rozwodzie. Podpowiadamy też jaki majątek jest wspólny, a którego nie trzeba dzielić oraz praktyczne wskazówki, które z pewnością ułatwią to zadanie.

Czym jest podział majątku przy rozwodzie?

Podział majątku przy rozwodzie to podzielenie majątku z tej części, która powstała w trakcie trwania małżeństwa. Odbywa się on na podstawie prawa cywilnego. W chwili zawarcia małżeństwa o ile nie została podpisana intercyza, majątek małżonków staje się wspólny. Oznacza to, że wszystko, czego dorobili się oni w trakcie trwania małżeństwa, traktowane jest jako wspólne. Przy rozwodzie ustaje wspólność majątkowa, a wspólny majątek należy podzielić. W takim momencie powstają trzy masy majątkowe — łączą, czyli ogólna, która zawiera majątek powstały trakcie trwania małżeństwa oraz dwie oddzielne prywatne każdego z małżonków. Do prywatnych mas majątkowych zalicza się te wszystkie rzeczy, które były własnością małżonków przed zawarciem ślubu.

Do majątku wspólnego zaliczyć można kilka głównych elementów. Są to dochody uzyskane z pracy i innych dochodów uzyskanych przez poszczególnych małżonków. Drugim elementem są dochody z majątku wspólnego. Będą to dochody np. z czynszu wynajmowanego wspólnego mieszkania czy firmy założonej w trakcie trwania małżeństwa. Do majątku wspólnego należy również zaliczyć środki zgromadzone na funduszach emerytalnych czy pieniądze na rachunkach bankowych obu małżonków. Majątek wspólny charakteryzuje się tym, iż powstał w trakcie trwania małżeństwa i nie jest możliwe jego wyodrębnienie. Korzystają z niego oboje małżonkowie oraz nie można wyraźnie rozgraniczyć udziału w danej rzeczy. Będą to np. razem zakupione nieruchomości, samochody czy drogie i wartościowe przedmioty, o które najczęściej toczy się spór między dwiema rozwodzącymi się osobami.

Do majątku wspólnego nie wchodzą rzeczy nabyte przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, spadki i dziedziczenia czy darowizny. Kolejnymi rzeczami niepodlegającymi podziałowi majątku są prawa autorskie, przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych małżonków czy niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie, które można już rozdzielić i jednoznacznie określić do kogo należy. Ogólnie istnieją dwa sposoby na podział majątku przy rozwodzie. Pierwszym jest ugoda u notariusza, gdzie umową regulowany jest podział dóbr. Drugą jest proces sądowy, gdzie to sąd dzieli majątek.

Ugodowy podział u notariusza

Pierwszym i zdecydowanie najlepszym, rozwiązaniem, dzięki któremu możemy podzielić majątek podczas rozwodu, jest podpisanie umowy u notariusza. Jest to podział zgodny i dobrowolny, w którym małżonkowie samodzielnie decydują, kto otrzyma jakie składniki majątku wspólnego. Następnie notariusz uwiarygadnia i nadaje mocy prawnej takiej umowie, która wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obu małżonków. Rozwiązanie takie jest najszybsze, najtańsze i najprostsze. Jest ono jednak możliwe, gdy obie osoby wykazują dobrą wolę i zgodnie ustaliły podział majątku. Obecnie nie ma problemu z odnalezieniem notariusza w każdym mieście lub skorzystania z tego, który ma dobre opinie. Po umówieniu wizyty i przedstawieniu sprawy, wyznacza on termin na dokonanie aktu, a sprawa zostanie definitywnie zamknięta.

Sad i podział poprzez postępowanie sądowe

Drugim bardziej skomplikowanym sposobem podziału majątku podczas rozwodu jest proces sądowy. Ogólnie można wybrać dwie drogi. Pierwsza z nich to złożenie wniosku o podział majątku w trakcie postępowania rozwodowego o ile nie przyczyni się on w znaczący sposób do jego wydłużenia. Podział majątku dokonywany jest razem z postępowaniem rozwodowym w sądzie okręgowym. Drugą opcją jest złożenie osobnego wniosku do sądu rejonowego o podział majątku jako odrębną sprawę. Przy zakładaniu wniosku o podział majątku obowiązuje stała opłata 1000 złotych. Jeśli wniosek zawiera w sobie plan podziału majątku stworzony zgodnie wcześniej przez małżonków suma ta to jedynie 300 złotych. Podczas postępowania sądowego sąd może podzielić majątek według własnego zdania. Jeśli nie jest możliwe podzielenie majątku w równych częściach, sąd może przyznać pewne prawa do majątku przekazanego stronie przeciwnej np. udziały w firmie, która zostanie własnością byłego męża lub żony. Sąd bierze też pod uwagę pracę włożoną w wychowywanie dzieci czy wkład pracy w utworzenie majątku przez daną ze stron.

Pomoc prawna

Niezależnie od tego, jaki sposób wybiorą osoby rozwodzące się i chcące podzielić majątek, rekomendowane jest skorzystanie z pomocy prawnej. Jest to szczególnie dobry pomysł, kiedy majątek jest duży oraz istnieją skomplikowane zależności finansowe między małżonkami. Prawnik podczas wizyty w kancelarii prawnej przedstawi wszystkie aktualne możliwe rozwiązania. Usystematyzuje również sytuacje oraz ustali stan faktyczny. Pomoże podjąć decyzję o wyborze danego rozwiązania oraz będzie mógł zaproponować pewne rozwiązania czy nawet mediować między obiema stronami. Oprócz kwestii ustalenia podziału majątku kancelaria prawna zajmuje się również pouczeniem stron o wszystkich formalnościach. Skorzystanie z pomocy adwokata wpłynie zatem na:

  • komfort podziału majątku
  • szybkość podziału dóbr
  • wypracowanie odpowiedniego konsensusu
  • pomoc w wyborze najodpowiedniejszej opcji
  • poznanie wszystkich możliwości które mamy do wyboru

Z porady prawnej skorzystać możemy niezobowiązująco oraz niezależnie. Do prawnika mogą udać się małżonkowie rozwodzący się wspólnie lub każda ze stron osobno w celu zasięgnięcia opinii.

O autorze:

Tomasz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *