dokładniejszy opis usługi

Obsługa prawna nieruchomości

Jesteśmy kancelarią posiadającą wieloletnie doświadczenie we wszelkich aspektach funkcjonowania szeroko pojętego rynku nieruchomości. W naszej dotychczasowej praktyce zajmowaliśmy się następującymi projektami:

 • bieżąca obsługa deweloperów i procesu inwestycyjnego,
 • doradztwo w kwestiach inwestycji, z uwzględnieniem specyfiki danego rynku lokalnego,
 • nadzór nad transakcjami sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego,
 • udział w negocjacjach, w tym w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • znoszenie współwłasności w budynkach wielolokalowych, 
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • pomoc w ramach szeroko pojętego postępowania administracyjnego,
 • pomoc w kontaktach z zagranicznymi urzędami, sądami i placówkami
  dyplomatycznymi,
 • uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji z całego świata.

Nasza pomoc to:

 • bezpieczeństwo,
 • minimalizacja ryzyka podejmowanych działań,
 • poprawa wyniku finansowego,
 • ograniczenie potencjalnych strat.

Z usług naszej kancelarii korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego. Doradzamy deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom. Naszymi klientami były jak dotąd podmioty zarówno z Polski, terenu Unii Europejskiej, a także z tak odległych miejsc jak Brazylia czy USA. W skład naszego zespołu oprócz prawników wchodzą także archiwiści i tłumacze. Szczegółowy zakres naszych umiejętności dostępny jest w zakładce „USŁUGI”.

OFERTA

SPRAWY GOSPODARCZE I CYWILNE

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
 • odszkodowania związane z nieruchomością,
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ustalanie i badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
 • obsługa prawna firm zarządzających i administrujących nieruchomościami,
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
 • przygotowywanie aktów prawnych dotyczących nieruchomości – umowy przedwstępne sprzedaży i umowy sprzedaży,
 • ochrona prawna prawa własności,
 • eksmisję, sprawy o zapłatę,
 • znoszenie współwłasności nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, w tym uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • przekształcanie użytkowania wieczystego we własność,
 • doradztwo w sporach między współwłaścicielami i sporach sąsiedzkich,
 • prowadzenie spraw o zwrot nakładów i rozliczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • ustanowienie służebności gruntowych (drogi koniecznej, służebności korzystania z infrastruktury, związanych z przekroczeniem granic przy zabudowie),
 • zasiedzenia służebności gruntowych,
 • zmiany sposobu wykonywania służebności,
 • zwolnienia nieruchomości ze służebności,
 • dochodzenia wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu,
 • zniesienia za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia,
 • ustanowienie służebności osobistych,
 • dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie,
 • prawne aspekty zarządzania lokalami i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

INWESTYCJE

 • negocjacje przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości,
 • doradztwo przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości,
 • pozyskiwanie inwestorów,
 • umowy o prace projektowe,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy o nadzór autorski,
 • negocjacje z samorządami w przedmiocie umów partycypacyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych inwestorów i wykonawców.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • wydanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • uzyskiwanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
 • zmiana przeznaczenia lokalu,
 • legalizacja samowoli budowalnych,
 • sprawy z zakresu tzw. gruntów warszawskich (tzw. Dekret Bieruta),
 • wywłaszczenia,
 • podział nieruchomości.
Strefa Wiedzy – Nieruchomości