OFERTA KANCELARII, KOSZTY POSTĘPOWANIA

Sprawy frankowe

Kredyty we frankach były przedstawiane przez banki jako tańsza alternatywa dla tradycyjnego kredytu „złotówkowego”. W szczególności wydawało się, że stabilność tej waluty daje gwarancję spokojnej przyszłości. Okazało się jednak, że wahania kursów oraz brak przejrzystości umów kredytów doprowadziły do sytuacji, w której raty zadłużenia znacznie wzrosły, a kredyty „frankowe” stały się nieopłacalne. Pomożemy Ci w zmianie tej sytuacji i odzyskaniu znacznej części nadpłaconych pieniędzy.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, Klienci otrzymują wsparcie profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie procesowe. W przeciwieństwie do wielu nieweryfikowalnych firm, które zajmują się sprawami frankowymi wyłącznie z uwagi na trwającą w tym zakresie koniunkturę, w skład naszego zespołu wchodzą wyłącznie osoby posiadające wykształcenie prawnicze, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata/ radcy prawnego. Dzięki temu zyskujesz pewność, że na każdym etapie sporu z bankiem będzie reprezentować Cię osoba posiadająca niezbędne zaplecze merytoryczne. W ramach indywidualnego i dostosowanego do możliwości klienta wynagrodzenia, otrzymuje on:
 • zawsze bezpłatną analizę zebranej dokumentacji oraz przedstawienie możliwych rozwiązań Twojej sprawy,
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, będących podstawą do złożenia pozwu,
 • pomoc w obliczeniu roszczeń przysługujących Ci w stosunku do banku,
 • przygotowanie pozwu i wszelkich pozostałych pism procesowych,
 • opracowanie niezbędnej strategii procesowej, dostosowanej do stanu faktycznego i prawnego Twojej sprawy,
 • reprezentację przed Sądem na każdym etapie postępowania,
 • udział w negocjacjach z bankiem, w szczególności w zakresie wypracowania ewentualnej ugody,
 • pomoc w egzekucji należności od Banku.

Czy każda umowa o kredyt w walucie obcej jest podstawą do podjęcia kroków prawnych?

Niestety nie. Wzorce umowne stosowane przez poszczególne banki różnią się. Podstawą do określenia, czy dana umowa została zawarta naruszeniem prawa, jest interpretacja poszczególnych jej zapisów. Tylko analiza Twojej dokumentacji kredytowej pozwoli na stwierdzenie, czy prawnicy naszej kancelarii zarekomendują podjęcie dalszych kroków prawnych, mając przy tym w szczególności na uwadze najnowszą linię orzeczniczą polskich sądów. Analiza umowy i rekomendacje co do dalszego postępowania są zawsze darmowe. Decyzja co do wszczęcia ewentualnego postępowania należy do Ciebie.

Czym jest kredyt indeksowany?

Najważniejszą cechą kredytów indeksowanych jest fakt, że zobowiązanie kredytowe jest określone  złotówkach, ale wartość zadłużenia oraz wartość rat kapitałowo- odsetkowych odnosi się do waluty obcej tzw. klauzulami indeksacyjnymi. W praktyce, w przypadku umów indeksowanych, wartość kredytu była również wypłacana w złotówkach, jednak w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przeliczał zobowiązanie na walutę po jej bieżącym kursie. Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych. W takiej sytuacji kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt w walucie obcej (np. we frankach), co w sposób oczywisty obarczone jest ryzykiem wzrostu jej wartości, a w konsekwencji zwiększeniem się zobowiązania (raty kredytu).Zaciągnięcie tego typu kredytu jest opłacalne wyłącznie w momencie, gdy kurs danej waluty spada. Kredytobiorcy zawierający umowę we frankach, otrzymywali zatem od banku środki pieniężne w złotówkach, ale nie byli w stanie przewidzieć jaka w przyszłości będzie ich dokładna kwota zadłużenia.

Czym jest kredyt denominowany?

Najważniejszą cechą kredytów denominowanych jest fakt, że zobowiązanie kredytowe jest wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata następuje w złotówkach po przeliczeniu po kursie wymiany z dnia wypłaty środków pieniężnych. W praktyce kredytobiorca nie posiadał stuprocentowej pewności jaka dokładnie kwota zostanie mu wypłacona, albowiem uzależnione było to od kursu waluty z danego dnia. Istniało realne ryzyko, że po podpisaniu umowy spadnie wartość waluty i otrzyma on kwotę mniejszą niż pierwotnie zakładał. W konsekwencji, w przypadku takiej umowy wypłacona kwota  różniła się również od kwoty pierwotnie wnioskowanej

Czy tego typu umowy są zgodne z prawem?

Każdą umowę należy rozpatrywać indywidualnie.W wielu wypadkach wzorce umowne stosowane przez banki były wadliwe, a to przede wszystkim z uwagi na nieprzejrzysty mechanizm indeksowania kredytów, które w praktyce były nieweryfikowalne dla kredytobiorców. Co do zasady nie ma przeciwwskazań do zawarcia tego typu umów, ale ich treść musi być dla kredytobiorców zrozumiała i przejrzysta. W orzecznictwie sądów polskich często zauważa się, że znaczna część umów indeksowanych była zawierana na niesprawiedliwych dla klienta banku warunkach, opierających się np. na ustalanych odgórnie kursach walut.Z kolei w przypadku kredytów denominowanych, w uzasadnieniach wyroków sądów zauważa się, że  tego typu kontrakty nie były wyposażone w narzędzia, które pozwalałyby kredytobiorcy na jednoznaczne określenie jaka dokładnie kwota kredytu będzie mu przysługiwać w dniu wypłaty środków, a w takim wypadku istnieją duże podstawy do stwierdzenia iż umowa ta jest nieważna, tj. nigdy nie została skutecznie zawarta. W niektórych sytuacjach istotnym elementem dla oceny danej sprawy będzie również sprawdzenie w jakiej dacie została zawarta dana umowa, a w konsekwencji czy była ona sprzeczna z ówcześnie obowiązującymi przepisami.

Jakie uprawnienia przysługują osobom pokrzywdzonym?

Po przeprowadzeniu analizy umowy, może okazać się iż uzasadnionym będzie wszczęcie postępowania sądowego, którego przedmiotem będzie zbadanie takich okoliczności jak:
 • czy klauzule zawarte w Twojej umowie były  niedozwolone i będą one podlegać „wykreśleniu” z umowy,
 • czy umowa kredytu była w całości nieważna,
 • jaka kwota podlega zwrotowi na Twoją rzecz przez bank.
W przypadku ustalenia przez Sąd nieważności umowy, będzie to oznaczać, że kredyt od samego początku nie był skutecznie zawarty. Brak istnienia umowy oznaczać będzie, że strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenia, przy czym wierzytelności banku mogą już być przedawnione. W zdecydowanej większości wypadków unieważnienie umowy łączy się ze znacznymi korzyściami finansowymi dla konsumenta, który uwalnia się od ciążącego długu, a jego nieruchomość przestaje być obciążona hipoteką.Natomiast  w przypadku stwierdzenia, że umowa zawiera klauzule niedozwolone należy ustalić jakie będą skutki „wykreślenia” przez Sąd tych postanowień. Podstawową konsekwencją jest stwierdzenie, że umowa nigdy nie zawierała mechanizmu indeksacji, co stanowi tzw. „odfrankowienie” danej umowy. Co do zasady zatem, umowa taka dalej będzie trwać, aczkolwiek nie będzie podstaw do naliczania konsumentowi zobowiązań na dotychczasowych warunkach, a dotychczas uiszczona „nadwyżka”, „nadpłata”  powinna zostać na jego rzecz zwrócona.PrzykładJeżeli bank pożyczył kredytobiorcy 500 000 zł,  kredytobiorca spłacił 250 000 zł, a analiza umowy daje podstawy do stwierdzenia że mechanizm indeksacyjny był niedozwolony, to w takim wypadku w toku postępowania sądowego biegły sądowy dokona stosownego przeliczenia kredytu z franka szwajcarskiego na kredyt złotowy.  Po przeliczeniu może okazać się, że kredytobiorca posiada roszczenie o zapłatę kwoty np. 100 000 zł, ponieważ gdyby kredyt był udzielany w złotówkach to jak dotąd kredytobiorca uiściłby na rzecz banku kwotę 150 000 zł, a to z uwagi na fakt, że rata kredytu byłaby niższa niż we franku szwajcarskim. Pozostałą część kredytu będzie natomiast spłacana w oparciu o nowym harmonogram i na korzystniejszych zasadach.

Czy bank posiada wobec kredytobiorców jakiekolwiek roszczenia?

W zdecydowanej większości wypadków, w świetle obowiązujących przepisów, brak jest podstaw to stwierdzenia po stronie klienta jakiejkolwiek „nowej” odpowiedzialności finansowej, tj. wykraczającej poza dotychczas przekazane pieniądze. Co więcej, orzeczenia Sądów potwierdzają, że to banki, jako podmioty stosujące nieprawidłowo sformułowane umowy, winny ponieść konsekwencje finansowe zaistniałej sytuacji. Co do zasady zatem, to banki w większości wypadków winny zwrócić część otrzymanych pieniędzy na rzecz konsumenta, a nie odwrotnie.

Jakie kroki należy podjąć, aby bronić swoich praw?

Jak już zostało wspomniane, podstawą do oceny danego stanu faktycznego jest dokumentacja dotycząca konkretnej umowy kredytowej. Podstawowymi krokami, które klient banku powinien w pierwszej kolejności podjąć, są:
 1. odnalezienie umowy o kredyt,
 2. odnalezienie ewentualnych aneksów do umowy,
 3. odnalezienie regulaminów doręczonych w dniu podpisania umowy (o ile zostały dołączone) oraz pozostałej istotnej dokumentacji,
 4. wystąpienie do banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie aktualnego zadłużenia, zmian oprocentowania na przestrzeni lat, ilości dotychczas przekazanych środków pieniężnych.
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 609 976 209, bądź napisz na adres e-mail biuro@kancelaria-solvers.pl.Pomożemy Ci w podjęciu pierwszych kroków oraz umówimy Cię na bezpłatną konsultację. Istnieje również możliwość przeprowadzenia analizy dokumentacji „na odległość”.

Honorarium

Staramy się, aby przedstawione przez nas warunki honorarium były możliwe elastyczne. Podstawowe warianty rozliczenia obejmują:System ryczałtowy – z góry ustalane honorarium za przeprowadzenie sprawy przez wszystkie jej fazy,System mieszany – kwota płatna z góry + procent za „sukces”.Istnieje również możliwość rozłożenia części płatności na raty. Wytaczając postępowanie przed sądem należy również liczyć się z koniecznością uiszczenia kosztów postępowania sądowego, w szczególności opłaty sądowej, która zgodnie z art. 13 a ustawy o kosztach sądowych wynosi zaledwie 1000 złotych. Pamiętaj, że w przypadku wygranej, sąd zobowiąże bank do zwrotu na Twoją rzecz wszelkich poniesionych kosztów sądowych. 
Strefa Wiedzy – Sprawy frankowe

Czy można zgodnie z prawem wymieniać walutę na spłatę kredytów frankowych poza bankiem i nie korzystać z przewalutowania w banku, w którym mamy kredyt? Sprawdź, czy możesz tak zrobić i gdzie kupić najtaniej waluty

franki wymiana waluty

Osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, są od dłuższego czasu w trudnej sytuacji, musząc spłacać kredyt po dużo wyższym — niezadowalającym kursie. Niewystarczające programy pomocowe sprawiają, że dla Frankowiczów…