dokładniejszy opis usługi

Sprawy rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach rodziny – zarówno tych dotyczących relacji osobistych pomiędzy jej członkami jak i tych dotyczących spraw majątkowych. Obsługa każdej sprawy obejmuje:

  • zapoznanie się z jej stanem faktycznym i przeanalizowanie dowodów, 
  • dobór odpowiedniej strategii procesowej,
  • pomoc w oszacowaniu ewentualnych roszczeń,
  • przeprowadzenie postępowania polubownego,
  • przygotowanie pism procesowych,
  • reprezentację na rozprawach,
  •  pomoc w przeprowadzeniu ewentualnego postępowania przed komornikiem. 

Postępowania o rozwód

Każda sprawa dotycząca rozwiązania małżeństwa powinna zostać przeanalizowana indywidualnie. Spory te, co naturalne, budzą wśród stron postępowania wiele emocji i pretensji.  Niestety, negatywne emocje mają często przełożenie na nietrafione wnioski dowodowe i zbędne twierdzenia, które ostatecznie mogą obrócić się przeciwko małżonkom.  Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest rozeznanie się w sytuacji stron, ich dzieci oraz przeanalizowanie sytuacji majątkowej. Dobrze zaplanowana sprawa pozwoli prawnikowi dobrać odpowiednią strategię procesową, co będzie miało wpływ na zakończenie sprawy możliwie szybko i bez zbędnego stresu (nawet na jednej rozprawie). Doradztwo radcy prawnego / adwokata to gwarancja zabezpieczenia uzasadnionych interesów klienta.

Postępowanie w sprawie o rozwód prowadzone jest przez właściwy Sad Okręgowy. W trakcie postępowania Sąd bada, czy pomiędzy stronami doszło do rozpadu małżeństwa na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i majątkowej. Należy zatem, za pośrednictwem odpowiednich dowodów, wykazać że więzi pomiędzy małżonkami wygasły. Nie bez znaczenia pozostaje jednak kwestia posiadania dzieci – w takim wypadku często roztrząsane są okoliczności dotyczące ich przyszłego miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, czy kontaktów. 

Innym problemem może okazać się kwestia żądania rozwiązania małżeństwa z winy jednego z małżonków. Statystycznie około 25 % postępowań kończy się właśnie takim rezultatem.  Niestety,  wielu wypadkach strony zapominają, że winę należy małżonkowi wykazać, tj. przedstawić na tę okoliczność odpowiednie dowody. Źle zaplanowane postępowanie skutkuje wielomiesięcznym procesem (nacechowanym ogromną ilością stresu i nerwów), który ostatecznie kończy się niezgodnie z oczekiwaniami zainteresowanego. 

Postępowania o separację

Dla wielu małżonków sprawa o rozwód pozostaje ostatecznością. Rozwiązaniem pośrednim może okazać się separacja, która dla małżonków stanowi swoisty okres przejściowy. W trakcie separacji mogą oni bowiem oni dokonać swoistej refleksji i zastanowić się czy chcą kontynuować małżeństwo.  W skutek orzeczenia separacji, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, w okresie tym małżonkowie nie dziedziczą po sobie, ale jednocześnie nie mogą oni wstąpić w nowy związek małżeński. Z czasem małżonkowie mogą podjąć decyzję o zniesieniu separacji, w efekcie czego wszystkie powyższe konsekwencje prawne ustają. Sąd może jednak zdecydować o utrzymaniu pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej. 
 

Postępowania o alimenty

Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego,  jak np: sporządzenie pozwu o alimenty, pozwu o obniżenie / podwyższenie alimentów, pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.  Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu osobie uprawnionej środków do utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – jak np. wyżywienie, ubranie, opieka medyczna.

Wbrew utartym poglądom, alimenty nie dotyczą wyłącznie obowiązku rodzica względem dzieci. W świetle obowiązującego prawa mogą się ich domagać również rodzice względem dzieci,  małżonkowie od siebie wzajemnie, czy rodzeństwo. Każda sytuacja winna jednak podlegać indywidualnej analizie. Nie należy przy tym zapominać, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych z uwzględnieniem ich możliwości majątkowych i zarobkowych. W postępowaniu przed Sądem należy również zawsze dokładnie opisać własną sytuację majątkową, życiową oraz ewentualne problemy z którymi mierzy się klient. Tylko analiza powyższych kwestii pozwoli stwierdzić, czy w danym przypadku zachodzi potrzeba zaspokojenia osoby żądającej alimentów. Należy jednak pamiętać, że trudna sytuacja majątkowa rodziców nie zwalnia ich z obowiązku świadczenia pomocy finansowej dzieciom. 

Postępowania o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz kontakty z dzieckiem

Tego typu postępowania dotyczą  ograniczenia, pozbawienia, lub zawieszenia władzy rodzicielskiej. Często powiązane są również z koniecznością ustalenia możliwości kontaktów z dzieckiem. Sprawy te mogą być rozpoznawane w drodze odrębnego postępowania sądowego, ale mogą również być połączone ze sprawami o rozwód, separację, czy unieważnienie małżeństwa. 
 

Omawiając wspomnianą materię, nie sposób nie omówić pojęć „władzy rodzicielskiej” oraz „kontaktów z dzieckiem”. Mają one bowiem różne definicje. Poprzez „władzę rodzicielską” należy rozumieć prawa i obowiązki względem dziecka, które dotyczą takich kwestii jak: reprezentowanie jego osoby, zarządzanie jego majątkiem, nadzór nad prawidłowym rozwojem duchowym i fizycznym. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy: zaniedbuje swoje obowiązki (np. nie interesuje się losem dziecka), rażąco nadużywa uprawnień (np. trwoni majątek dziecka), nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków (np. stale przebywa za granicą)  Z kolei „kontakty z dzieckiem” to prawo do bezpośredniej styczności i komunikowania się z nim. Odbywają się one zarówno osobiście (np. w formie cotygodniowych spotkań, czy spędzania wakacji), ale mogą być również realizowane poprzez rozmowy telefoniczne, czy internet. Warto zatem podkreślić, że rodzice mają prawo i obowiązek do utrzymywania z dzieckiem kontaktów i to niezależnie od tego, czy przysługuje im władza rodzicielska. 

Postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej i o podział majątku

Rozdzielność majątkowa jest jednym z możliwych ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami. Polega przede wszystkim na nieposiadaniu majątku wspólnego (majątki małżonków pozostają od siebie niezależne). Nie ma przy tym znaczenia, czy dany składnik majątku został nabyty przed ślubem, czy po ślubie. Przykładowo, wynagrodzenie z tytułu pracy należy tylko do małżonka, który je otrzymał. Oczywiście nie ma przeciwwskazań ku temu, aby małżonkowie nabyli określony składnik majątku wspólnie, jako współwłaściciele. Małżonkowie mogą zdecydować się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej w drodze umownej (przed notariuszem). W przypadku braku obopólnej zgody, istnieje również możliwość przeprowadzenia stosownego postępowania przed sądem.  Warunkiem uzyskania korzystnego orzeczenia jest jednak wykazanie w postępowaniu, że zaistniały ku temu „ważne powody” – przykładowo faktyczna separacja małżonków. Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach sąd jest uprawniony do orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co umożliwi drugiemu małżonkowi uwolnić się od niekorzystnych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez drugiego z małżonków.  
 
Postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków możliwy jest po zawarciu umowy majątkowej albo wydaniu wyroku sądu (np. w sprawie o rozwód). Naturalnym jest, że postępowanie to budzi ogromne emocje wśród jego uczestników. W szczególności, gdy rozstanie nie odbyło się w warunkach zgody. Warto przy tym zauważyć, że po ustaniu wspólności majątkowej, udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe. W teorii każdy z nich powinien otrzymać połowę jego wartości. W przypadku braku zgody w tej materii, istnieje możliwość, aby zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustalenie wysokości udziałów. W takim wypadku Sąd zbada w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do powstania majątku oraz zadecyduje, które składniki majątku przypadną na rzecz danego małżonka. Może również zadecydować o konieczności spłaty jednego z nich w formie pieniężnej. Sąd bierze również przy tym pod uwagę nakład pracy przy wychowaniu dzieci i wokół wspólnego gospodarstwa domowego. 
 

Postępowania o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie stanowi częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej prawa do decydowania o swoich sprawach. Osoba taka nie może przykładowo zawierać umów, decydować o swoich finansach, czy sporządzić testamentu. W dużym uproszczeniu jej uprawnienia ograniczają się wyłącznie do prozaicznych czynności – takich jak zakupy w sklepie spożywczym. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, niektóre czynności muszą odbywać się za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

O ubezwłasnowolnieniu zawsze decyduje Sąd Okręgowy. Powodem ubezwłasnowolnienia mogą być choroby psychiczne, uzależnienia, czy niepełnosprawność. Wniosek do sądu może zostać złożony wyłącznie przez osobę najbliższą oraz prokuratora.
W trakcie postępowania osoba taka jest najczęściej poddawana badaniu przez zespół biegłych, którzy oceniają jej stan zdrowotny. 

Pełnomocnik w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może reprezentować zarówno wnioskodawcę jak i uczestnika postępowania (np. osobę, która ma zostać ubezwłasnowolniona, czy innego członka rodziny, który jest przeciwny ubezwłasnowolnieniu). 

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest tak naprawdę dwuetapowe. W przypadku stwierdzenia przez Sąd, że jest podstawa do właśnie takiego rozstrzygnięcia, sprawa w dalszej kolejności jest kierowana do właściwego Sądu Rejonowego, którego zadaniem jest wyznaczenie opiekuna / kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej.