Tarcza antykryzysowa- zwolnienie z czynszu najmu w galeriach handlowych

Tarcza antykryzysowa- zwolnienie z czynszu najmu w galeriach handlowych

Wprowadzona kilka dni temu ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „tarczą antykryzysową” wprowadziła szereg nowinek dotyczących funkcjonowania umów najmu lokali w  obiektach wielkopowierzchniowych. Wprowadzone zmiany mają na celu w szczególności odciążyć finansowo najemców lokali w galeriach handlowych, którzy z dnia na dzień zostali pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim w zakresie zwolnienia z opłat z tytułu czynszu najmu.

Umowy najmu w obiektach handlowych- czynsz, opłaty, wzajemne zobowiązania

Zasadniczą zmianą dotyczącą zawartych umów lokali w obiektach handlowych jest ta, która mówi, że w  okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu/ dzierżawy (nie mylić z wygaszeniem umowy w całości). Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że najemcy i dzierżawcy powierzchni w galeriach handlowych, zwolnieni są z obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat na rzecz wynajmującego- a więc również w zakresie opłat eksploatacyjnych. Nie dotyczy to jednak umów podpisanych bezpośrednio z dostawcami mediów- takich jak prąd, czy woda

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzona ustawa działa z mocą wsteczną i brak konieczności wykonywania zobowiązań wynikających z umowy najmu obowiązuje w całym w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia danej działalności. Wydaje się również, że w przypadku zapłaty uprzednio czynszu „z góry”, istnieje uzasadniona podstawa do żądania zwrotu wpłaconej kwoty za okres obowiązywania zakazu.  

Jakie warunki należy spełnić?

Opisane powyżej ułatwienia nie pozostają jednak bez konsekwencji. Aby móc skorzystać ze zwolnienia z czynszu, najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i dodatkowo przedłużonego o sześć miesięcy. Jeśli zatem zakaz prowadzenia działalności potrwa łącznie 2 miesiące, to w takim wypadku oferta przedłużenia najmu powinna obejmować łącznie 8 miesięcy.

Oferta  powinna zostać sporządzona i złożona wynajmującemu najpóźniej przed upływem trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Zabieg ten ma na celu choć częściowe pokrycie strat wynajmującego, który przecież w okresie zakazu musi utrzymywać budynek.

Co się stanie jeśli najemca nie złoży oferty przedłużenia najmu w terminie?

Nie pozostanie to oczywiście bez konsekwencji. Najemca w takim wypadku będzie zobowiązany zapłacić wynajmującemu całkowitą równowartość czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz innych dodatkowych opłat wynikających z umowy najmu za cały okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Najważniejszą kwestią dla najemcy powinno być zatem prawidłowe sformułowanie bezwarunkowej oferty przedłużenia najmu oraz zachowanie wyżej wspomnianego terminu.

O autorze:

Dawid Poszwa

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W swojej pracy koncentruje się na kwestiach związanych z rynkiem nieruchomości, sprawami bankowymi, finansowymi, prawem nowych technologii i prawem autorskim.

Współpracuje z inwestorami, deweloperami, programistami, architektami, biurami rachunkowymi, biurami podróży oraz przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży eventowej.

tel: +48 609 976 209 | mail: d.poszwa@kancelaria-solvers.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *