dokładniejszy opis usługi

Windykacja wierzytelności

Pomagamy w przeprowadzeniu kompleksowego postępowania w zakresie windykacji wierzytelności. Nasze usługi obejmują etapy od postępowania polubownego do postępowania egzekucyjnego przed komornikiem. 

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • przeprowadzenie postępowania polubownego i negocjacji z dłużnikiem,
 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 • opracowanie planu dobrowolnych spłat, treści ugody, 
 • przeprowadzenie procesu windykacji na etapie postępowania sądowego i
  egzekucyjnego,
 • pomoc w badaniu sytuacji majątkowej dłużników,
 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych, wynikających z niewypłacalności
  kontrahentów,
 • wsparcie w rozmowach pomiędzy podmiotami pozostającymi w stałej
  współpracy gospodarczej,
 • zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika,
 • reprezentację przed sądem i uzyskanie tytułu wykonawczego. 

Windykacja Poznań. Sprawy, którymi zajmujemy się w szczególności:

 • windykacja zaległych czynszów najmu,
 • windykacja wierzytelności związanych z procesem budowlanym, 
 • windykacja kar umownych,
 • windykacja odszkodowania z OC sprawcy,
 • windykacja odszkodowania za błąd medyczny,
 • windykacja wierzytelności wynikających ze współpracy między przedsiębiorcami,
 • windykacja pożyczki,
 • windykacja niezapłaconych faktur VAT,
 • windykacja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przebieg procesu windykacji: 

Przed rozpoczęciem każdego zlecenia, klient może liczyć na konsultację z prawnikiem, w trakcie której wyjaśnione zostaną mu wszystkie aspekty danej sprawy. Razem przeanalizujemy zaistniały stan faktyczny, dokumenty i dobierzemy odpowiednie rozwiązania prawne. Konsultacja, w zależności od danej sprawy, może mieć miejsce w kancelarii lub odbyć się drodze telefonicznej / mailowej. Bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą daną sprawę, daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję dobrze poprowadzonej sprawy, co różni nas od firm windykacyjnych, zajmujących się tego typu sprawami w sposób masowy. 
 
Na etapy windykacji składają się przede wszystkim:
 

1) Postępowanie przedsądowe. 

W ramach tego etapu staramy się nawiązać kontakt z dłużnikiem oraz uświadomić mu, że jeśli nie podejmie negocjacji w celu polubownego zakończenia danej sprawy, to wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Etap ten zwykle rozpoczyna się od wysłania dłużnikowi profesjonalnego wezwania do zapłaty. W wielu wypadkach otrzymanie tego typu pisma,jest wyraźnym sygnałem dla dłużnika, że jest to ostatni moment na załatwienie sporu bez dodatkowych kosztów sądowych. W efekcie, po przeprowadzeniu negocjacji, kancelaria stara się wypracować z nim racjonalną ugodę, która w odpowiedni sposób zabezpieczy interesy naszego klienta. Dobór zaproponowanych rozwiązań ma na celu skuteczne wyegzekwowanie pieniędzy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. 
 

2) Postępowanie sądowe. 

W przypadku niepowodzenia etapu polubownego, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego, którego celem jest uzyskanie korzystnego dla klienta wyroku lub nakazu zapłaty. Każdorazowo, przed skierowaniem sprawy do sądu, analizujemy zebraną przez klienta dokumentację oraz zaistniały w sprawie stan faktyczny. Tylko profesjonalne podejście i doświadczenie procesowe jest gwarantem zastosowania odpowiedniej strategii procesowej. Proste zaniedbania w dokumentacji, czy złe sformułowanie pozwu, mogą ostatecznie stać się przyczyną przegrania z pozoru łatwej sprawy.  W niektórych sytuacjach, za zasadny będzie można uznać również wniosek o zabezpieczenie wierzytelności na czas trwania postępowania sądowego. Narzędzie to ma na celu uniemożliwienie dłużnikowi ukrycia bądź zbycia swojego majątku, z którego w przyszłości będzie można się zaspokoić w ramach postępowania egzekucyjnego.  
 
Po przygotowaniu pozwu i dokonaniu odpowiednich opłat sądowych, sprawa zostaje złożona do Sądu. W zależności od wybranej procedury, skutkuje ona uzyskaniem nakazu zapłaty lub wyznaczona zostaje rozprawa. W trakcie całego postępowania sądowego, Klient jest reprezentowany przez profesjonalnego prawnika, który w odpowiedni sposób będzie reprezentował jego interesy na sali sądowej, powoła dowody i przesłucha ewentualnych świadków. Przeprowadzenie wszystkich powyższych czynności ostatecznie zmierza do zakończenia sprawy, uzyskania prawomocnego orzeczenia i ostatecznie uzyskania klauzuli wykonalności, która będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
 

3) Postępowanie egzekucyjne. 

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, sporządzamy wniosek egzekucyjny, który zostaje wysłany do komornika. W zależności od sytuacji majątkowej dłużnika, we współpracy z organem egzekucyjnym, wnioskujemy o podjęcie odpowiednich czynności egzekucyjnych, które mają na celu: zajęcie  rachunków bankowych, zajęcie i sprzedaż pojazdów, drogocennych ruchomości, czy licytację nieruchomości. Czynności te mają na celu odzyskanie wierzytelności oraz kosztów postępowania sądowego/ egzekucyjnego. Przez cały etap postępowania egzekucyjnego, na bieżącego informujemy klienta o podejmowanych działaniach o szansach na odzyskanie pieniędzy.